I Bieg RUNda Przechlewska

Przechlewo
15.07.2017

Lista startowa Regulamin

Opłata za udział

Opłata w terminie:

  • do 05.07.2017
    40.00 zł

Status zawodów

Rejestracja otwarta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Dostępne miejsca

181 / 200


Nazwa zawodów

I Bieg RUNda Przechlewska

Lokalizacja

Przechlewo

Start

15.07.2017 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Zakładowy Klub Sportowy CONTRA

E-mail organizatora

runda.przechlewska@gmail.com

Telefon organizatora

59/83 34 505


Klasyfikacje

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-100


REGULAMIN I BIEGU „RUNda PRZECHLEWSKA”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu Runda Przechlewska jest Zakładowy Klub Sportowy Contra z siedzibą w Przechlewie, ul. Młyńska 43b, 77-320 Przechlewo.
2. Współorganizatorem jest Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo.
3. Impreza odbywa się we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przechlewie oraz Gminnym Centrum Kultury w Przechlewie.

II. CEL IMPREZY

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Gminy Przechlewo.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Przechlewa i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 15 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w Przechlewie.
2. Biuro zawodów, szatnie, start i meta znajdować się będą na stadionie OSIR przy ul. Szkolnej w Przechlewie.
3. Biuro zawodów czynne będzie w dniu biegu w godzinach 8:00 – 11:30.

IV. DYSTANS, TRASA, LIMIT CZASU, POMIAR CZASU

1. Dystans biegu to 10 km.
2. Na trasie zorganizowane zostaną punkty nawadniania.
3. Trasa wiodła będzie ulicami Przechlewa oraz okolicznymi drogami polnymi i leśnymi.
4. Trasa będzie oznaczona co 1 km.
5. Osoby skracające trasę zostaną zdyskwalifikowane.
6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb oraz wolontariuszy. Zawody odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego.
7. Uczestników obowiązuje limit czasu na ukończenie biegu wynoszący 1 h 40 min, liczony od strzału startera.
8. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1 h 40 min od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą klasyfikowani.
9. Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych uczestników.
10. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów umieszczanych na butach. Odbiór chipa możliwy będzie w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Posiadanie chipa jest niezbędne do sklasyfikowania zawodnika. Po zawodach obowiązkowy zwrot chipa.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 15.07.2017 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 15.07.2017r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w biegu, podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika. Zgodę należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu i numeru startowego. Wzór zgody opublikowany zostanie przez organizatora oraz podane do publicznej wiadomości na stronie organizatora zawodów oraz dostępny będzie w dniu zawodów w biurze zawodów.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust. 2 powyżej przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
5. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) akceptacja udziału w biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu,
d) wyrażenie odrębnej, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej, oraz złożenie oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu,
e) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika,
f) poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu 15.07.2017r., zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody opublikowany zostanie przez organizatora oraz podany do publicznej wiadomości na stronie organizatora zawodów oraz dostępny będzie w dniu zawodów w biurze zawodów.
7. Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów i numerów startowych na adres uczestnika.
8. Szatnie zlokalizowane będą na stadionie OSIR przy ul. Szkolnej w Przechlewie.
9. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby znajdujące się w depozycie. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, przepisów PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem i przepisami PZLA.
11. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, a także do zachowania szczególnej ostrożności na trasie oraz stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej, wolontariuszy.
12. Podczas biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację uczestnika.
13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników oraz uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na trasie biegu w trakcie trwania zawodów, poza depozytem.
15. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że organizator będzie uprawniony do odmówienia uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika niniejszego regulaminu, poleceń personelu organizatora, lub przedstawicieli organizatora podczas biegu.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu Runda Przechlewska przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://dostartu.pl/i-bieg-runda-przechlewska-v1190.pl.html.
2. Limit uczestników to 200 osób. Po wyczerpaniu limitu zawodników zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego organizatora.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 5 lipca 2017 r.
4. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie i wpływ na konto organizatora opłaty startowej.
5. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
6. Opłata startowa wynosi 40 złotych.
7. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
9. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.
10. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje prawo startu w biegu, pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, worek do depozytu, punkty nawadniania na trasie, możliwość skorzystania z szatni i sanitariatów, posiłek regeneracyjny na mecie, medal na mecie oraz pakiet startowy, a w nim: numer startowy, chip (zwrotny), gadżety i/lub materiały promocyjne od sponsorów. Zawartość pakietu startowego może ulec modyfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia pakietu startowego.

VII. KLASYFIKACJA I WYNIKI

1. W biegu Runda Przechlewska prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) Kategorie generalne kobiet i mężczyzn,
b) Kategorie wiekowe
- K 16-29, M 16-29,
- K 30-39, M 30-39,
- K 40-49, M 40-49,
- K 50-59, M 50-59,
- K 60+, M 60+,
c) Kategoria Najlepsza Zawodniczka z Gminy Przechlewo oraz Najlepszy Zawodnik z Gminy Przechlewo.
2. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
4. Podstawą klasyfikacji będzie czas netto uzyskany na mecie.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg Runda Przechlewska otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, statuetki będzie można odebrać tylko w siedzibie organizatora w Przechlewie do dnia 28 lipca 2017 r.
4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) przysługują uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody finansowe i puchary.
6. Wysokość nagród to 300 zł za I. miejsce, 200 zł za II. miejsce i 100 zł za III. miejsce.
7. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
8. Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach Najlepsza Zawodniczka z Gminy Przechlewo i Najlepszy Zawodnik z Gminy Przechlewo otrzymają pamiątkowe statuetki.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.
10. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.
11. Nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane zostaną gotówkowo za potwierdzeniem ich odbioru.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegu Runda Przechlewska przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu.
3. Dane osobowe uczestników biegu Runda Przechlewska będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu Runda Przechlewska obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Wszelkie pytania do organizatora dotyczące biegu można kierować na adres e-mail: runda.przechlewska@gmail.com.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach multimedialnych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.
6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. Zabronione jest przebywanie osób bez numeru startowego na trasie biegu.
7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie w trakcie biegu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
8. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z szatni i sanitariatów na miejscu zawodów.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie. Pozytywny wynik testu powoduje dyskwalifikację zawodnika.
11. Protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do organizatora biegu (e-mail: runda.przechlewska@gmail.com), w terminie do 24 godzin od zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga komitet organizacyjny – przy czym decyzje komitetu organizacyjnego są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 (trzech) dni od dnia wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 24 godzin – w przypadku ich braku) wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
15. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na stronie internetowej.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU