Nie masz konta? Załóż konto.
Problem z logowaniem? Resetuj hasło

Wróć do logowania

Masz już konto? Zaloguj się

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Tychy, Paprocany

26.02.2017r.

Rejestracja zamknięta - planowany czas rozpoczęcia zawodów: 26.02.2017 12:00:00.

REGULAMIN
„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
I. Organizatorzy
Fundacja „Wolność i Demokracja” i Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan
Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
SPLA Tychy
KB 40-latek Tychy
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułku Piechoty
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Muzeum Śląskiego Września 1939 Roku

II. Cel imprezy
1. Impreza ma cel edukacyjny, sportowy, rekreacyjny i historyczny: oddanie hołdu żołnie-rzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP
2. Integracja środowiska biegaczy.
III. Termin i miejsce imprezy
1. Termin: 26.02.2017. Start biegu - godz. 1200.
2. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy w Paprocanach.
IV. Dystanse i trasa
1. „Bieg Główny” odbywa się na dystansie 1963 metrów.
2. Start i meta na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
3. Trasa jest oznakowana w problematycznych miejscach.

Biegi i imprezy towarzyszące.
1. Wystawa Plenerowa Muzeum Śląskiego Września 1939
2. „Bieg wokół jeziora Paprocańskiego” na dystansie około 6,5 km.
3. „Biegi dla dzieci” na dystansach:
 8 lat i młodsi – 200 m;
 9-11 lat – 400 m;
 12-13 lat 800 m

V. Uczestnictwo
1. Do startu uprawnieni są zawodnicy, którzy podpiszą oświadczenia:
• że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
• że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883), do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych Stowa-rzyszenia Kibiców GKS Tychy Tyski Fan;
• że wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Sto-warzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan ich wizerunku.
2. Osoby niepełnoletnie, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu, mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów praw-nych oraz po podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczeń wymie-nionych w punkcie 2.
3. Rozpoczęcie „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” ma miejsce ze startu wspólnego w tym samym czasie. Uczestnicy przed biegiem deklarują dystans i tra-sę do pokonania.

Kategorie:
 MĘŻCZYŹNI
 KOBIETY

Każdy uczestnik „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” przed rozpoczęciem biegu otrzyma pakiet startowy.

Uczestnicy „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” po ukończeniu biegów na dystansach 1963 m. i 6,5 km otrzymują medale upamiętniające Bieg.
Za miejsca I-VI uczestnicy „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” otrzymają statuetki.
4. Każde dziecko biorące udział w „Biegu dla dzieci” otrzyma soczek, batonik i pamiątkowy emblemat.
VI. Zgłoszenia i opłaty startowe.

1. Organizator może przyjąć łącznie 660 uczestników do „Biegu Głów-nego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego”
Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo tylko przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na stronie internetowej:
http://dostartu.pl/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-v609.pl.html
Zgłoszenia elektroniczne (oraz wpłata na konto) mogą być dokonane do 20.02.2017 roku.
Przy zgłoszeniu należy zapisywać się na właściwej liście startowej.
2. Zapis elektroniczny jest ważny wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej na konto:
MBANK - numer rachunku: 20 1140 2017 0000 4502 1284 9345
z dopiskiem - „BIEG PAMIĘCI”
3. Opłata startowa do „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Papro-cańskiego” wynosi 20,00 zł. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą być zwolnione z obowiązku uisz-czenia opłaty startowej – zwalnia organizator.
5. „Biegi dla dzieci” zwolnione są z jakichkolwiek opłat.

VII. PROGRAM.
10.00 – 11.45 wydawanie pakietów startowych, (wydawanie numerów)
i zapisy do biegów dziecięcych
12.00 start „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego”
12.05 starty biegów dziecięcych
ok. 12.50 posumowanie imprezy, gorący posiłek

VIII. Uwagi końcowe
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zawodnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie.
2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z przyjęciem przez niego do wiadomości przepisów niniejszego regulaminu.
3. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.