Bieg Niepodległości

Jaworzno, Polska
10.11.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

168

Nazwa zawodów

Bieg Niepodległości

Lokalizacja

Jaworzno, Polska

Start

10.11.2018 13:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

E-mail organizatora

mat.musial@vp.pl

Telefon organizatora

532132638

Klasyfikacje

Dystans "Powstańców Wielkopolskich"

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

75


Opłaty

do 08.11.2018

40.00 zł

Dystans "Błekitnej Armii"

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

66


Opłaty

do 08.11.2018

40.00 zł

Biegi dla dzieci

Dystans

0.6 km

Płeć

K,M

Wiek

0-13

Uczestników

27


Opłaty

do 08.11.2018

10.00 zł

JAWORZNICKIE GRAND PRIX BIEGÓW PATRIOTYCZNYCH - 2018
vol.3
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

I. ORGANIZAOTRZY

Organizatorem biegu i całego cyklu Jaworznickiego Grand Prix Biegów Patriotycznych jest Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

Partnerami przedsięwzięcia są:
-Tauron Wytwarzanie
-Konsorcjum Elita Firm
-Alfa Projekt Instalacje
-Auto Fiko - transport, kontrola pojazdów
-Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

II. CEL:
• Oddanie hołdu polskim patriotom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r.
• Promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej.
• Popularyzacja biegania jako prostej i łatwo dostępnej dla człowieka formuły uprawiania sportu.
• Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
• Służba mieszkańcom Jaworzna poprzez atrakcyjną paletę wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych etc.

III. TERMIN I MIEJSCE:
• 10 listopada 2018 r.
• Park Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)

IV. DYSTANS:
• I. Bieg imienia ,, Powstańców Wielkopolskich" — dystans 5 000 m

• II. Bieg imienia ,,Błękitnej Armii" — dystans 10 000 m

• OBA POWYŻSZE BIEGI ODBYWAJĄ SIĘ ZE STARTU WSPÓLNEGO

• Bieg dla dzieci pn. ,,Orła Białego" — dystans 600 m

V. TRASA BIEGU:

• Start i meta — Park Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)

• I i II bieg — Tereny polne i leśne wokół Parku Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)

- 5 000 m
- 10 000 m

• Bieg dla dzieci — Alejkami Parku Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)
- 600 m

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota, 10.11.2018 r.

11:00 – Otwarcie biura zawodów

• Rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych na terenie Parku Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)

13:00 – Start Biegów ze startu wspólnego na dystansach 5 000 i 10 000 m

Dystans ,,Powstańców Wielkopolskich" - 5 000 m
Dystans ,,Błękitnej Armii" - 10 000 m

• godz. 12.45 – Zamknięcie listy startujących w biegach na 5 000 i 10 000 m
• godz. 13.00 – Start biegów ze startu wspólnego

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegów.

14:30 – Bieg dla dzieci na dystansie 600 m

• godz. 14.15 – Zamknięcie listy startujących w biegu dla dzieci na dystansie 600 m
• godz. 14.30 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegu.


VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

• Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów:
- Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, agrafki, butelkę wody, bon na posiłek regeneracyjny
- Pamiątkowy medal dla każdego z uczestników.
- Puchar dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii.
(K. - 5 i 10 km, M. - 5 i 10 km, Dz. - 0-9 l.,9 - 13 l.)
- Ubezpieczenie zbiorowe dla wszystkich zawodników.
- Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, świadczone przez wykwalifikowanych ratowników.
- Informacje o wyniku zawodnika z elektronicznego systemu pomiaru czasu.

UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione świadczenia są gwarantowane i nie ulegną zmianie.

VIII. KLASYFIKACJA i NAGORDY.

-Puchary oraz drobne upominki rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet oraz kategorii dzieci.
(K. - 5 i 10 km, M. - 5 i 10 km, Dz. - 0-9 l.,9 - 13 l.)

-Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal z odlewu.

UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych nagród oraz świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione nagrody są gwarantowane i nie ulegną zmianie.

IX. UCZESTNICTWO.

• Prawo startu w biegu mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu). Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

• Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).

• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

• Młodzież poniżej 16 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica „Zgody rodzica do udziału dziecka w biegu na ..." podpisanej podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

• Osoby niepełnoletnie pow. 16 roku życia(16-18 l.), zobowiązane są do przedstawienia zgody podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

• Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów. Obowiązuje limit 200 uczestników.

• Zawodnicy zgłaszający się poza limitem mogą wystartować w biegu, natomiast organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

• Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

• Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.

X. BIEG DLA DZIECI

• W celu zapisania dziecka na bieg, konieczne jest wypełnienie i podpisanie w biurze zawodów zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start dziecka
• Koszt uczestnictwa w biegu dla dzieci wynosi 10 zł.
• Uczestnicy biegu dla dzieci otrzymają.
- pamiątkowy medal
- drobny upominek rzeczowy
- butelkę wody mineralnej
• Trasa biegu dla dzieci wynosi 600 m.
• UWAGA! W BIEGU DLA DZIECI. PRZEPROWADZONE BĘDĄ DWIE KLASYFIKACJE!
Pierwsze TRZY MIEJSCA do lat 9.(BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ)
Pierwsze TRZY MIEJSCA w kategorii 9 - 13.(BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

· Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy.

· Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

· Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu (zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie).

· Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.

· Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

· Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

· Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami i przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

· Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

· Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.

· Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

· Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.

· W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU