Dare2b MTB Maraton 2018 - Skrzyszów

Skrzyszów, Polska
20.05.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

156

Nazwa zawodów

Dare2b MTB Maraton 2018 - Skrzyszów

Lokalizacja

Skrzyszów, Polska

Start

20.05.2018 11:00

Kategoria zawodów

MTB

Strona zawodów

http://2pmg.pl/

Ograniczenie wiekowe

13

Organizator

2PMGroup

E-mail organizatora

pawel@2pmg.pl

Telefon organizatora

503403022

Klasyfikacje

HALF

Dystans

65 km

Płeć

K,M

Wiek

15-99

Uczestników

57


Opłaty

do 13.05.2018

50.00 zł

do 18.05.2018

70.00 zł

QUARTER

Dystans

35 km

Płeć

K,M

Wiek

13-99

Uczestników

81


Opłaty

do 13.05.2018

45.00 zł

do 18.05.2018

50.00 zł

FULL

Dystans

95 km

Płeć

K,M

Wiek

18-99

Uczestników

18


Opłaty

do 13.05.2018

50.00 zł

do 18.05.2018

70.00 zł

Regulamin Dare2b MTB Maraton 2018.
1.Cel Zawodów.
● Szerzenie zdrowego stylu życia startujących poprzez promocję aktywnego
wypoczynku na rowerze.
● Promocja zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
● Wyłonienie najlepszych zawodników uczestniczących w zawodach.
● Promocja walorów turystycznych terenów na jakich rozgrywany jest
"Dare2b MTB Maraton 2018".
2.Organizator:
2 PM Group Paweł Przybyło
Ul. Powstańców Warszawy 3/20
33-100 Tarnów
Tel. 503 403 022
pawel@2pmg.pl
3. Data i miejsce zawodów:
20 maja 2018 - Skrzyszów k/Tarnowa.
10 czerwca 2018 -Stryszawa.
21 lipca 2018 – Zakliczyn.
19 sierpnia 2018 - Piwniczna Zdrój.
16 września 2018 Tylicz k/ Krynicy
4. Warunki Uczestnictwa.
4.1 W zawodach "Dare2b MTB Maraton 2018" z zastrzeżeniem dodatkowych
warunków, określonych w punktach 4.2 – 4.7, może wziąć udział każdy kto spełni
następujące warunki:
a. Dokona wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową Organizatora i
poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy bądź dokona rejestracji w biurze
zawodów w dniu zawodów do godziny 1030.
b. Dokona opłaty startowej zgodnie z Regulaminem pkt 5.
Informacja o dokonaniu zaksięgowania wpłaty ukaże się elektronicznym
formularzu zgłoszeniowym w ciągu 48 godzin od dokonania przelewu na konto
organizatora. Jeżeli w dniu zawodów przy nazwisku zawodnika nie będzie
potwierdzonej wpłaty, zawodnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty na
konto organizatora w kwocie zgodnej z Regulaminem "Dare2b MTB Maraton
2018".
4.2 Każdy zawodnik który spełni warunki określone w pkt 4.1 Regulaminu
"Dare2b MTB Maraton 2018" i stawi się w biurze zawodów do godziny 1030 ,
otrzyma bezzwrotny numer startowy, który zobowiązany jest przymocować do
kierownicy roweru w sposób umożliwiający jego odczytanie od momentu startu aż
do przekroczenia linii mety.
4.3 Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w kształt i wielkość nr startowych pod
groźbą dyskwalifikacji.
4.4 Do udziału w "Dare2b MTB Maraton 2018", dopuszczeni zostaną zawodnicy
posiadający sprawny rower, nie wyposażony w jakiekolwiek - w szczególności
elektryczne - wspomaganie napędu roweru.
4.5 Każdy Zawodnik startujący w "Dare2b MTB Maraton 2018", zobowiązany
jest do jazdy w sztywnym kasku. Zawodnicy nie używający sztywnego kasku
od momentu startu aż do przekroczenia linii mety będą zdyskwalifikowani i
usuwani z trasy zawodów.
4.6 W zawodach brać mogą osoby pełnoletnie które ukończyły 18 rok życia
W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych.
4.7 Na dystansie FULL nie dopuszcza się startu osób poniżej 18 roku życia.
Na dystansie HALF minimalny wiek to 15 lat, a na dystansie Quorter 13 lat. O
dopuszczeniu decyduje rok urodzenia, a nie data liczona od dnia urodzin.
4.8 Każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność, zawodnicy
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie mogą
wystąpić na osobie i/lub mieniu w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w
"Dare2b MTB Maraton 2018" zapis ten dotyczy zwłaszcza osób startujących
bez wymaganego sztywnego kasku.
4.9 Każdy zawodnik, który stawi się w sektorze startowym i przekroczy na starcie
linię pomiaru czasu poprzez swoje uczestnictwo oświadcza i potwierdza, że
zapoznał się i będzie stosował niniejszy regulamin.
4.10 Osoby bez numerów startowych znajdujących się na trasie zawodów
"Dare2b MTB Maraton 2018", będą usuwane z trasy zawodów przez służby
porządkowe.
4.11 W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach po
przekroczeniu linii startu zawodnik zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację do
biura zawodów pod groźbą obciążenia kosztami akcji poszukiwawczej jaka
zostałaby przeprowadzona przez Organizatora stosownie do okoliczności.
5. Opłaty i Faktury VAT.
5.1 Na wszystkich dystansach obowiązują opłaty startowe uzależnione od daty
dokonania wpłaty:
a) Do siedmiu dni przed zawodami opłata startowa
● DYSTANS QUARTER wynosi 45 (czterdzieści pięć) PLN
● DYSTANS HALF I FULL wynosi 50 (pięćdziesiąt ) PLN.
b) Od poniedziałku do piątku w ostatnim tygodniu przed zawodami opłata
startowa
● DYSTANS QUARTER wynosi 50 (pięćdziesiąt) PLN.
● DYSTANS HALF I FULL wynosi 70 (siedemdziesiąt) PLN.
c) w dniu zawodów opłata wnoszona w biurze zawodów do godz 10 30.
● DYSTANS QUARTER wynosi 70 (siedemdziesiąt) PLN.
● DYSTANSE HALF i FULL wynosi 80 (osiemdziesiąt) PLN.
● Opłaty dodatkowe - każdy zawodnik zobligowany jest do wykupienia nr
startowego który obowiązywał będzie na wszystkich imprezach Dare2b MTB
Maraton 2018 w cenie 15 PLN.
5.2 Opłaty za start w poszczególnych edycjach w dniach poprzedzający zawody
realizowane są poprzez system "Tpay" dostępny na stronie organizatora
www.2pmg.pl w zakładce Zapisy.
5.3 System zapisów On-line zostaje zamknięty w piątek poprzedzający zawody o
godzinie 2000.
W dniu zawodów po godzinie 10 30 organizator zastrzega sobie prawo do
zakończenia rejestracji nowych zawodników i przyjmowania wpłat.
5.4 Organizator wystawia faktury VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów
usług obowiązującą w chwili wystawiania faktury.
5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy dokonywania przelewów
bankowych i przekazów pocztowych. Za kryterium klasyfikowania przelewu
przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty przelewu na rachunku bankowym
Organizatora.
5.6 W celu odebrania faktury VAT za opłatę startową należy w czasie odbioru
numeru startowego zgłosić ten fakt w biurze zawodów i pozostawić dane
niezbędne do wystawiania faktury.
5.7 W celu wystawienia faktury dopuszcza się też po rejestracji zawodnika i
dokonaniu wpłaty przesłanie pocztą elektroniczna na adres pawel@2pmg.pl
danych do wystawienia faktury.
5.8 Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.
6. Elektroniczny pomiar czasu.
Podczas trwania imprezy funkcjonował będzie elektroniczny pomiar czasu, według
którego stworzona zostanie ostateczna klasyfikacja generalna na poszczególnych
dystansach i w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W związku z tym każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać zamocowany na
kierownicy numer startowy wyposażony w chip elektroniczny służący do
identyfikacji zawodnika na podczas startu i mety zawodów oraz na punktach
kontrolnych na trasie.
7. Dystanse
7.1 Zawody "Dare2b MTB Maraton 2018 ", rozgrywane zostaną na
trzech dystansach:
Full – do 100 km
Half - do 65 km
Quarter - do 35 km
7.2 Uczestnicy dokonują wyboru dystansu podczas rejestracji zawodnika w
systemie rejestracji. Zmiana dystansu podczas zawodów równoznaczna jest
z dyskwalifikacją zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia
limitu czasowego dla dystansu Full i Half, po przekroczeniu którego
zawodnicy nie zostaną wpuszczeni na dodatkowy odcinek trasy i zostaną
skierowani na krótsze dystanse Odpowiednio Half i Quarter. Limit czasowy
wjazdu dla dystansu FULL i HALF zostanie podany w dniu startu do
godz.1045.
8. Program zawodów
Dzień zawodów
Godz, 800 – otwarcie biura zawodów.
Godz. 800 -1030 zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie nr startowych.
Godz. 1045 ustawianie zawodników z sektorze VIP i OPEN.
Godz. 1100 – Start wszystkich dystansów.
ok.Godz. 1400 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Quarter.
ok.Godz. 1500 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Half.
ok.Godz. 1600 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Full.
Około godziny 1700 zostaną zamknięte trasy wszystkich dystansów
zawodów"Dare2b MTB Maraton 2018".
Zawodnik który nie odbierze nagrody w dniu zawodów do godz. 1700 traci prawo
do odbioru w terminie późniejszym.
9.Trasa zawodów i sektory startowe "Dare2b MTB Maraton 2018".
9.1 Trasa zawodów zostanie oznakowana i wytyczona wokół miejscowości w
których zlokalizowane będą Start i Meta zawodów.
9.2 Start wszystkich dystansów zostanie przeprowadzony równocześnie, jednakże
Organizator zastrzega sobie prawo rozdzielenia startu poszczególnych dystansów
ze względów bezpieczeństwa.
9.3 Zawodnicy startować będą z dwóch sektorów Sektora OPEN i Sektora VIP.
9.4 Podczas pierwszej edycji do sektora VIP zakwalifikowani i wpuszczeniu
zostaną uczestnicy którzy w chwili rejestracji przez Internet wyślą maila do
organizatora, dokumentując swoje wysokie pozycje w klasyfikacjach generalnych
innych cykli maratonów MTB takich jak: Cyklokarpaty, Bikemaraton,
MTBCrossMaraton oraz posiadający tytuły mistrzowskie PZKol. Sektor VIP
przysługuje także Gościom Specjalnym, przy czym decyzję w tym zakresie
podejmuje Organizator.
9.5 Organizator ustala liczbę osób jakie mogą być zakwalifikowane do sektora
VIP na 60.
9.6 Decyzja o przyznaniu, bądź odmowie przyznania prawa do startu z sektora VIP
jest nieodwołalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9.7 Na kolejnych edycjach do sektora VIP kwalifikowani będą zawodnicy którzy
podczas wcześniejszych startów uzyskają liczbę pkt większą niż 0,85.
9.8 Oznakowanie trasy będzie zrealizowane za pomocą tabliczek ze strzałkami
kierunkowymi oraz taśm. Zabezpieczenie realizowane będzie poprzez służby
porządkowe oraz służby ratownicze, medyczne i policję w miejscach szczególnie
niebezpiecznych.
9.9 Na trasie zlokalizowane zostaną punkty pomiaru czasu oraz punkty kontrolne
realizowane przez obsługę trasy. Ominięcie któregokolwiek z punktów
kontrolnych lub pomiaru czasu równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.
9.10 Szczegółowa mapa zawodów wraz z profilem wysokościowym udostępniona
zostanie uczestnikom zawodów na pięć dni poprzedzającej daną edycję "Dare2b
MTB Maraton 2018" na stronie internetowej Organizatora, przy czym
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy w przypadku wystąpienia
szczególnych okoliczności.
10.Klasyfikacja Sektorowa:
10.1 Zawodnicy są zobowiązani do startu z przyznanego im sektora startowego.
10.2 Klasyfikacja sektorowa sporządzana będzie po każdej edycji "Dare2b MTB
Maraton 2018" wg wzoru: czas zwycięzcy[sek.]/ czas zawodnika [sek].
10.3 Klasyfikacja sektorowa liczna jest na podstawie średniej pkt zdobytych w
poprzednich edycjach.
11 Klasyfikacja Generalna liczona jest wg Regulaminu Klasyfikacji
Generalnej "Dare2b MTB Maraton 2018".
12. Świadczenia.
W zamian za opłatę startową Uczestnik "Dare2b MTB Maraton 2018",
otrzymują następujące świadczenia:
● Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu.
● Bufety na trasie zawodów z dostępem do wody, napojów
izotonicznych, owoców.
● Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu zawodów.
● Zabezpieczenie medyczne realizowane przez profesjonalne służby
medyczne.
● Nagrody dla zwycięzców na poszczególnych dystansach do odebrania
w dniu zawodów do godz. 1700 .
13. Klasyfikacja.
Zwycięzcami na poszczególnych dystansach w poszczególnych kategoriach
wiekowych, zostaną zawodnicy którzy w najkrótszym czasie przejadą całą trasę
wybranego przez siebie dystansu, nie omijając przy tym żadnego punktu
kontrolnego lub punktu pomiaru czasu.
14.Kategorie wiekowe"Dare2b MTB Maraton 2018",.
Dystans FULL
Mężczyźni
M2 – 18 – 30 lat ( roku urodzenia 2000 do 1988)
M3 31- 40 lat ( roku urodzenia 1987 do 1978)
M4 41 – 50 lat ( roku urodzenia 1977 do 1968)
M5 51 i więcej ( roku urodzenia 1967 i starsi)
Kobiety
K1 18- 30 lat ( roku urodzenia 2000 do 1988)
K2 31 i więcej ( roku urodzenia 1987 i starsze)
Dystans HALF
Mężczyźni
M1 15 – 20 lat ( roku urodzenia 2003 do 1998)
M2 21 – 30 lat (rok urodzenia 1997 do 1988)
M3 31-40 lat (rok urodzenia 1987 do 1978)
M4 41- 50 lat (rok urodzenia 1977 do 1968)
M5 51lat i więcej (rok urodzenia 1967 i starsi)
Kobiety
K1 15 – 20 lat ( roku urodzenia 2003 do 1998)
K2 21 – 40 lat (rok urodzenia 1997 do 1978 )
K3 41 lat i więcej (rok urodzenia 1977 i starsze )
Dystans Quarter
Mężczyźni:
M0 13-15 lat ( roku urodzenia 2005 do 2003)
M1 16 – 19 lat ( roku urodzenia 2002 do 1999)
M2 20 – 30 lat (rok urodzenia 1998 do 1988)
M3 31-40 lat (rok urodzenia 1987 do 1978)
M4 41- 50 lat (rok urodzenia 1977 do 1968)
M5 51 lat i więcej (rok urodzenia 1967 i starsi)
Kobiety
K0 13-15 lat ( roku urodzenia 2005 do 2003 )
K1 16 – 19 lat ( roku urodzenia 2002 do 1999 )
K2 20 – 40 lat (rok urodzenia 1998 do 1978 )
K3 41 lat i więcej (rok urodzenia 1977 i starsze )
15.Ruch Drogowy.
15.1 Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym.
15.2 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu
drogowego.
15.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z
nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
16.Postanowienie Końcowe.
16.1 Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach "Dare2b MTB Maraton 2018"
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015
r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz Regulaminem "Dare2b MTB Maraton 2018".
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodnika do
celów marketingowych, a także do wszelkich innych celów komercyjnych,
związanych z działalnością Organizatora w tym zwłaszcza fotografii, filmów i
nagrań audio, realizowanych w czasie trwania zawodów.
16.2 Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub dokonujący
zapisów w biurze zawodów roku oświadcza że zapoznał się i akceptuje
Regulamin"Dare2b MTB Maraton 2018",.
16.3 Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub dokonujący
zapisów w biurze zawodów w dniu startu maratonu roku oświadcza że jest
świadom swojego stanu zdrowia i że nie są mu znane żadne przeszkody medyczne
uniemożliwiający mu uczestnictwo w imprezie sportowej oraz że startuje na
własną odpowiedzialność.
16.4 Uczestnicy którzy opłacili opłatę startową a nie wystartowali w zawodach
"Dare2b MTB Maraton 2018", nie mogą ubiegać się o zwrot kwoty opłaty
startowej.
16.5 Organizator "Dare2b MTB Maraton 2018", oraz osoby współpracujące przy
organizacji imprezy nie ponoszą odpowiedzialności z wszelkie szkody powstałe w
trakcie dojazdu na zawody, podczas ich trwania i powrotu z zawodów wobec osób
uczestniczących i towarzyszących uczestnikom zawodów.
16.6 Zawody "Dare2b MTB Maraton 2018", rozegrane zostaną bez względu na
warunki atmosferyczne panujące w dniu maratonu za wyjątkiem odwołania
imprezy w wyniku działania siły wyższej.
16.7 W przypadku odwołania imprezy w wyniku działania siły wyższej
Organizator nie zwraca opłat wniesionych przez zawodników.
Tarnów 01.02.2018
Regulamin Klasyfikacji Generalnej
"Dare2b MTB Maraton 2018".
Punktowa klasyfikacja generalna cyklu"Dare2b MTB Maraton 2018 przeprowadzona
będzie wg następujących zasad:
.1. generalna indywidualna
● Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od pierwszej edycji.
● Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach FULL, HALF i
QUARTER.
● Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte w czterech najlepszych startach.
● Punkty do klasyfikacji generalnej Dare2b MTB Maraton 2018 przyznawane są w
następujący sposób:
Na Dystansie FULL we wszystkich kategoriach męskich (M) i kobiecych (K) wiekowych, punkty
za zajęte miejsce w edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————- x 800
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach
Na dystansie HALF we wszystkich męskich (M) i i kobiecych (K) kategoriach wiekowych, punkty
za zajęte miejsce w edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————– x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach
Na dystansie Quarter we wszystkich męskich (M) i i kobiecych (K) kategoriach wiekowych, punkty
za zajęte miejsce w edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————- x 300
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na
koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub
poprzedniej.
. Tarnów 01.02.2018

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU