Bieg TROPEM WILCZYM w Przeworsku

Przeworsk
26.02.2017

Status zawodów

Wyniki nieoficjalne / wyniki nieoficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

235

Nazwa zawodów

Bieg TROPEM WILCZYM w Przeworsku

Lokalizacja

Przeworsk

Start

26.02.2017 13:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/Bieg-Tropem-Wilczym-w-Przeworsku-566011416885333/

Ograniczenie wiekowe

brak

Organizator

biuro@gametours.pl

E-mail organizatora

Telefon organizatora

727591466

Klasyfikacje

Bieg 1963 m

Dystans

1 km

Płeć

Wiek

b.o.

Uczestników

77


Informacji o opłacie startowej i terminie płatności prosimy szukać w regulaminie zawodów.

Bieg 6 km

Dystans

6 km

Płeć

Wiek

b.o.

Uczestników

158


Informacji o opłacie startowej i terminie płatności prosimy szukać w regulaminie zawodów.

REGULAMIN
BIEGU „TROPEM WILCZYM” Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Przeworsku


I. ORGANIZATORZY
Organizator lokalny:
– Firma usługowo-turystyczna „GAMETOURS” z siedzibą w Przeworsku
tel. 727 591 466, biuro@gametours.pl, www.gametours.pl
Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:
– Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel/fax: +48226291536, fundacja@wid.org.pl, www.tropemwilczym.pl

II. PARTNERZY
– 1 Przeworska Drużyna Harcerzy „BOREK”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

III. CEL IMPREZY
– Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat „Żołnierzy Wyklętych”
– Promocja sportu, biegania i zdrowego stylu życia
– Promocja miasta – organizacja obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ideą projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Wydarzenie niesie silne przesłanie patriotyczne oraz może być ciekawe dla osób w każdym wieku.
Oddaj hołd Żołnierzom Wyklętym! Przyłącz się do projektu!

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 26 luty 2017 r., godz. 13.30
2. Start i meta: Rynek w Przeworsku
Program:

Rynek w Przeworsku
13:00: oficjalne rozpoczęcie Biegu Tropem Wilczym, inscenizacja patriotyczna
13:20: rozgrzewka, odśpiewanie Hymnu państwowego
13:30: start Biegu na dystansie ok. 1963 m
14:00: start Biegu na dystansie 6 km
14:45: Apel Poległych, dekoracje zawodników, zakończenie Biegu

V. TRASA, DYSTANS
1. Bieg Tropem Wilczym w Przeworsku odbywać się będzie na 2 trasach:
– I trasa: bieg ok. 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego /1963 r. – Józef Franczak/
– II trasa: bieg 6 km
2. Bieg odbywa się bez elektronicznego pomiaru czasu.
3. Rodzaj nawierzchni: asfalt.
4. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami.
5. Trasa nie będzie posiadać atestu PZLA.
6. Trasę będzie zabezpieczać Policja.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
8. Punkt odżywiania i odświeżania zlokalizowany będzie na mecie.
9. Limit czasu:
– bieg na dystansie 6 km: 50 min od momentu startu
10. Mapy z przebiegiem tras dostępne są na stronach:
- I trasa: ok. 1963 m: https://www.endomondo.com/routes/664207469
- II trasa: 6 km: https://www.endomondo.com/routes/664207947

VI. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
1. Miejsce biura zawodów, szatni oraz depozytów będzie podane w późniejszym czasie
2. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizatorzy nie odpowiadają.

VII. KLASYFIKACJA
1. Pierwsze 3 miejsca w kategorii Kobiet i Mężczyzn osobno w 3 konkurencjach /bieg 1963 m i bieg 6 km/.

VIII. UCZESTNICTWO
1. W biegu na dystansie 1963 m może wziąć każdy bez względu na wiek. Dzieci biegną pod opieką rodziców.
W biegu na dystansie 6 km wymagane jest ukończenie 15 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział po przedstawieniu pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez opiekuna prawnego/ rodzica (przed rozpoczęciem biegu w biurze zawodów).
3. Limit uczestników wynosi 200 osób
4. Zachęcamy służby mundurowe, harcerzy do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
5. Organizatorzy zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od Organizatorów powodów,
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie listy uczestników które jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz okazanie dowodu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
7. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

IX. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach będą odbywać się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://www.dostartu.pl/ oraz https://www.facebook.com/Bieg-Tropem-Wilczym-w-Przeworsku-566011416885333/
wypełnienie oświadczenia uczestnika biegu. Podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Lista zawodników zostanie zamknięta na 60 min. przed startem.
2. Opłata startowa:
– przy zgłoszeniach od 2 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r. wynosi 15 zł
– w dniu zawodów 25 zł
– dla uczniów szkół z powiatu przeworskiego opłata startowa 10 zł – zgłoszenia do 23 lutego 2016 r. (weryfikacja w Biurze Zawodów legitymacji szkolnej)
W dniu zawodów liczba pakietów ograniczona!
3. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika i dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora:
GAMETOURS; BRE Bank SA - mBank: 61 1140 2004 0000 3302 7613 0667
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz konieczny dopisek „Bieg Tropem Wilczym”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
4. Osoby które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej Biegu Tropem Wilczym i wyświetlenia jego nazwiska na stronie internetowej biegu.
5. Brak wpłaty do 5 dni po rejestracji skutkuje skreśleniem z listy startowej (można wówczas ponownie dokonać rejestracji i do 5 dni wpłacić wpisowe). Rejestracja elektroniczna rozpocznie się 2 stycznia 2017 r. i zostanie zamknięta 23 lutego 2017 r.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie można przekazywać ani odsprzedawać przyznanych numerów
startowych innym zawodnikom. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się
do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Biegu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
7. Zgłoszenie udziału w biegu traktowane jest jako:
– przyjęcie warunków regulaminu biegu,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia biegu,
– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
– wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

X. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator i sponsorzy.
2. Uczestnicy biorą udział w biegu po dokonaniu wpłaty startowej. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza.
3. W przypadku wycofania się z udziału w biegu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
4. W ramach biegu Organizator zapewnia:
– numer startowy z agrafkami
– pamiątkowy dyplom
– koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
– pamiątkowy medal
– poczęstunek i napoje na mecie
– materiały edukacyjne związane z tematyką historyczną Żołnierzy Wyklętych,
– oprawę imprezy
– ubezpieczenie NNW
5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar akcesorium sportowego wchodzącego w skład pakietu startowego (np. koszulka), mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.

XI. NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują pamiątkowe puchary dla pierwszych 3 miejsc w kategorii Kobiet i Mężczyzn w 2 konkurencjach /bieg 1963 m i bieg 6 km/ oraz puchar dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.
2. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma medal i dyplom uczestnictwa.
3. Ze względu na charakter biegu nie przewiduje się nagród finansowych.
4. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody losowe – ilość i wartość w zależności od sponsorów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu: www.gametours.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
4. Organizator zapewnia napoje i poczęstunek na mecie.
5. Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny.
6. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
7. Sprawy bezpieczeństwa Organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne oraz Policja
8. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora i decyzji sędziów.
9. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
10. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich.
11. Uczestnicy będą mieli wykupione ubezpieczenie NNW.
12. Przyjęcie numeru startowego i podpisanie się na liście uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 15. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
16. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
17. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt:
Koordynator Biegu: Łukasz Mróz
tel. 727 591 466, lukasz.mroz@zhr.pl,

Oświadczenie uczestnika biegu:
– Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
– Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
– Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora, kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
– Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
– Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez Organizatora biegu.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU