Bielska Dycha

Gemini Park, Leszczyńska, Bielsko-Biała, Polska
30.09.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

636

Nazwa zawodów

Bielska Dycha

Lokalizacja

Gemini Park, Leszczyńska, Bielsko-Biała, Polska

Start

30.09.2018 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.bielska10.com.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Imperium Sportu

E-mail organizatora

biuro@imperiumsportu.eu

Telefon organizatora

728443933

UWAGA

Opłata startowa w kwocie 50 zł /brutto/ za pośrednictwem płatności elektronicznych realizowana przez indywidualnie generowany przelew elektroniczny przy współpracy z firmą T-pay lub przelewem bankowym na rachunek

Fundacja Imperium Sportu ul. Frycza Modrzewskiego20,
43-300 Bielsko-Biała,
Tytuł wpłaty: startowe I Bielska Dycha, imię i nazwisko startującego.

Numer konta: 35 1910 1048 2789 2463 6139 0001

w terminie do 24.09.2018r.

Organizator ustala limit w wysokości 1500 zawodników.
W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 29-30.09.2018 r. - opłata 60 zł.

Klasyfikacje

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

583


Opłaty

do 27.09.2018

50.00 zł

Dystans 6km

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

53


Opłaty

do 27.09.2018

50.00 zł

REGULAMIN BIEGU
I BIELSKA DYCHA 2018
I. Organizator.
1. Organizatorem I BIELSKIEJ DYCHY 2018 jest fundacja Imperium Sportu siedzibą w Bielsku-Białej wpisana do Rejestru KRS:0000609117.
2. Partnerem organizacyjnym jest CH Gemini Park Bielsko-Biała.
II. Termin i miejsce. Trasa biegu. Zaplecze dla zawodników.
1. Bieg odbędzie się 30 września 2018 r. – NIEDZIELA.
2. Start I BIELSKIEJ DYCHY nastąpi o godzinie 10:00 przy Centrum Handlowym Geminii.
3. Przejście i ustawienie w strefie startowej będzie o godzinie 9:50.
4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez miasto Bielsko-Biała na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym. Dokładny przebieg zostanie przedstawiony na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: www.bielska10.pl lub www.bielska.com.pl
5. Trasa biegu wynosi10km.
6. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)
1. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w biegu/. Oświadczenie będzie można podpisać przy odbiorze pakietu startowego.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
b) Zapoznanie się i zaakceptowanie załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu ( zgoda na przetwarzanie danych).
3. Każdy zawodnik startujący w Bielska Dycha 2018 zostanie zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
4. Opłata startowa w kwocie 50 zł /brutto/ za pośrednictwem płatności elektronicznych realizowana przez indywidualnie generowany przelew elektroniczny przy współpracy z firmą T-pay lub przelewem bankowym na rachunek Fundacji Imperium Sportu ul. Frycza Modrzewskiego20, 43-300 Bielsko-Biała, Tytuł wpłaty: startowe I Bielska Dycha, imię i nazwisko startującego. Numer konta: 35 1910 1048 2789 2463 6139 0001 w terminie do 24.09.2018r.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Prawo do bezpłatnego startu w biegu Bielska Dycha mają:
a) zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lata,
b) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.
7. Wymienione wyżej osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem w celu przyznania numeru startowego.
8. Możliwe jest przepisane pakietu startowego na innego zawodnika, jeśli zmiana zostanie zgłoszona na 2 tygodnie przed imprezą docelową.
9. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy, pakiet startowy(worek sportowy, żel lub batonik, bon na posiłek regeneracyjny, napój) możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie biegu.
IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.bielska10.pl od 1 czerwca marca do 24 września 2018 roku.
2. W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 29-30.09.2018 r. Koszt pakietu będzie wynosił 60 zł.
3. Limit numerów startowych ograniczony został do 1.500 pakietów startowych ( zgłoszonych i opłaconych)
4. Po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.
5. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:

29 września 2018 r. w godz. 11:00 – 21.00
30 września 2018 r. w godz. 7:00 – 09.00

6. Lokalizacja Biura Zawodów Bielskiej Dychy znajdować się będzie w CH Gemini Park a jej szczegółowa lokalizacja przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie.
V. Pomiar i limity czasu. Udogodnienia dla zawodników.
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu będzie w numerze startowym).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
4. Ze względu na trasę biegu która prowadzona jest przez centrum miasta Bielska - Białej ustala się limit czasu na ukończenie biegu 90 min. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu zostaną wycofani przez sędziego z trasy biegu do samochodu z napisem “koniec biegu”.
5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów powoduje dyskwalifikację zawodnika.
6. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach.
7. Uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów w wyznaczonych miejscach.
8. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
VI. Klasyfikacje i nagrody
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3.
b) Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 3. Nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

mężczyźni: kobiety:
16-29 lat 16-29 lat
30-39 lat 30-39 lat
40-49 lat 40-49 lat
pow. 50 lat pow. 50 lat
1. Rodzaj nagród zostanie przedstawiony w osobnym komunikacie na stronach biegu.
2. Każdy uczestnik który regulaminowo ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
4. Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.
5. Dekoracja oraz przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn odbędą się według czasu brutto.
6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.


V. Harmonogram zawodów


a) 29.09.2018 - Sobota

11:00 do 21:00 - biuro zawodów i Expo sportowe (odbiór pakietów startowych)

b) 30.09.2018 - Niedziela

7:00 do 9:00 - biuro zawodów (odbiór pakietów startowych)

7:00 do zamknięcia imprezy – Expo sportowe

9:30 - oficjalna rozgrzewka

9:50 - przejście do strefy startu

10:00 – START

11:30 - zamknięcie trasy (limit czasu 90min)

12:30 - dekoracja zwycięzców
VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
2. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
4. Bielska Dycha jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
5. Organizator powołuje na dzień trwania zawodów Komisję Odwoławczą, która w imieniu organizatorów będzie rozpatrywać wszystkie protesty. Czas w jakim można zgłaszać protesty do 15 minut od godziny wywieszenia wyników. Po tym czasie jakiekolwiek protesty nie będą rozpatrywane.
6. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania biegu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
8. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w oddzielnych komunikatach.

Załącznik do regulaminu nr. 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imperium Sportu z siedzibą w Bielsku wpisana do Rejestru KRS:0000609117, swoich danych osobowych w postaci:
a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach Bielska Dycha, które odbędą się w dniu 30 września 2018 r.
b) imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych w lit. a) powyżej,
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.
Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:
1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Imperium Sportu z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.Frycza Modrzewskiego 20,
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów.
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów I Bielska Dycha.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.
5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja Imperium Sportu ul. Frycza Modrzewskiego 20, Bielsko-Biała 43-300
6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.
7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].
10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;
[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU