I Bike Race Zamysłów

Rybnik - Zamysłów
02.07.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

154

Nazwa zawodów

I Bike Race Zamysłów

Lokalizacja

Rybnik - Zamysłów

Start

02.07.2017 10:00

Kategoria zawodów

MTB

Strona zawodów

https://www.facebook.com/events/1804434836440640/

Ograniczenie wiekowe

brak

Organizator

Dzielnica Zamysłów

E-mail organizatora

racezamyslow@gmail.com

Telefon organizatora

602595951

Klasyfikacje

JUNIOR: 1 OKRĄŻENIE

Dystans

12 km

Płeć

K,M

Wiek

0-18

Uczestników

24


Opłaty

do 29.06.2017

20.00 zł

do 29.06.2017

30.00 zł

OPEN AMATOR: 1 OKRĄŻENIE

Dystans

12 km

Płeć

K,M

Wiek

19-99

Uczestników

46


Opłaty

do 29.06.2017

20.00 zł

do 29.06.2017

30.00 zł

PRO: 2 OKRĄŻENIA

Dystans

24 km

Płeć

K,M

Wiek

19-99

Uczestników

84


Opłaty

do 29.06.2017

20.00 zł

do 29.06.2017

30.00 zł

REGULAMIN WYŚCIGU
I BIKE RACE ZAMYSŁÓW – 2 LIPCA 2017
1. Cele BIKE RACE ZAMYSŁÓW
• propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
• popularyzacja kolarstwa górskiego, popularyzacja zdrowego stylu życia
• popularyzacja idei „Rybnik - miasto na rowerach"
• szerzenie informacji o ścieżkach rowerowych na terenie miasta Rybnika i Subregionu Zachodniego
• promocja walorów krajobrazowych miasta Rybnik
• wyłonienie uzdolnionych sportowo uczniów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
2. Organizator
Organizatorem zawodów są: Rada Dzielnicy Zamysłów oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rybnik.
Konrad Morawiec 602 595 951
Przemysław Dorczak 504 804 077
Partnerami organizatorów są Miasto Rybnik, Bike System Marek Fiałkowski
3. Kalendarz imprezy
Zawody odbędą się w dniu 2 lipca 2017r. na terenie Dzielnicy Zamysłów– okolice Rajzapunktu ul. Walentego Pełczyńskiego
Biuro zawodów dla wyścigu głównego czynne będzie od godziny 8:30 do 9:30
Starty rozpoczną się o godzinie 10:00
Dekoracja ok. godziny 14:00
4. Warunki uczestnictwa
I BIKE RACE ZAMYSŁÓW 2017 to ogólnodostępna impreza rowerowa. Uczestnikiem BIKE RACE ZAMYSŁÓW może być osoba spełniająca zawarte w niniejszym Regulaminie warunki związane z rejestracją oraz uiszczeniem opłaty startowej.
4.1. Rejestracja uczestnika
Rejestracja uczestnika w BIKE RACE ZAMYSŁÓW może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.
4.1.1. Zgłoszenie przez Internet
a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez wypełnienie formularza klikając w link: https://dostartu.pl/i-bike-race-zamyslow-v1199.pl.html
b) Zgłoszenia internetowe zawodników do BIKE RACE ZAMYSŁÓW możliwe są do 29.06.2017 włącznie (czwartek) poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.
4.1.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów
a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka rowerowego dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.
c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, nie później niż do godz. 9.30.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).
4.1.3. Dodatkowe warunki związane z rejestracją
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika BIKE RACE ZAMYSŁÓW z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
b) Zgłoszenie udziału oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także podawania wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.
c) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.
d) Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2002 i młodsi) dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji i podpisać stosowne Oświadczenie w Biurze Zawodów (przed pierwszym startem).
e) Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w wyścigu, którą należy złożyć w Biurze Zawodów.
f) Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
g) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
5. Opłaty
5.1. Opłaty startowe
Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty:
• 20 zł – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego imprezę na konto Organizatora
• 30 zł – dotyczy opłata dokonanej w dniu startu, wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
5.2 Numer startowy
Numer startowy przekazywany jest uczestnikowi bezpłatnie i przechodzi na własność uczestnika.
Numer startowy musi być zamontowany w widocznym miejscu na kierownicy roweru.
5.3. Przeniesienie opłaty wpisowej
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi.
5.4. Odwołanie imprezy
W przypadku odwołania danej edycji maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) dana edycja maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
6. Uczestnictwo w imprezie
6.1. Zasady ogólne
a) Każdy uczestnik BIKE RACE ZAMYSŁÓW ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
c) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń służb Organizatora.
d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
e) Zawodnicy podczas imprezy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
f) Uczestnik imprezy zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
g) Uczestnik imprezy w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
h) Każdy uczestnik imprezy i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
i) Zabrania się startowania w imprezie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
j) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy imprezy karane będzie dyskwalifikacją.
k) Zabrania się startowania w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzający i niedozwolonych. W przypadku podejrzenia w/w sytuacji Organizator może zwrócić się do Policji lub innych służb o zbadanie zawodnika.
6.2. Obowiązkowe oświadczenia zawodników
a) Zawodnicy dokonujący rejestracji drogą internetową wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w imprezie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.
b) Zawodnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są złożyć podpis, którym poświadczają zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu.
c) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego).
7. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• przejazd oznakowaną trasą,
• elektroniczny pomiar czasu oraz wynik SMS-em,
• ciepły posiłek regeneracyjny
• doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
• Ubezpieczenie NNW
• możliwość umycia roweru,
• zabezpieczenie medyczne
• możliwość zdobycia nagród za najlepsze wyniki
W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora.
8. Program zawodów
Każda edycja przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem fanpage na fb Dzielnica Zamysłów Rybnik oraz dostępnego na miejscu imprezy.
9. Trasa zawodów
Trasa zawodów wyznaczona będzie po pętli o długości ok. 12 km. Trasa będzie prowadziła w terenie po leśnych ścieżkach i duktach oraz drogach asfaltowych. Całość trasy będzie oznakowana, a w newralgicznych miejscach trasy zawodów organizator rozstawi osoby zabezpieczające. Organizator zawodów w terminie do 1 tygodnia przed imprezą udostępni na fanpage fb Dzielnica Zamysłów Rybnik szczegółową mapkę strefy zawodów i tras.
Dzieci do lat 10 rywalizują na odrębnej trasie.
10. Pomiar czasu
Czas zawodników rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych na trasie głównej będzie mierzony za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu.
11. Kategorie wiekowe
Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia
Wyścig główny:
JUNIOR: 1 OKRĄŻENIE
JK0 – dziewczęta do 14 lat (rok urodzenia do 2003)
• JK1 – dziewczęta 15-16 lat (rok urodzenia 2002 – 2001)
• JK2 – dziewczęta 17-18 lat (rok urodzenia 2000 – 1999)
• JM0 – chłopcy do 14 lat (rok urodzenia do 2003)
• JM1- chłopcy 15-16 lat (rok urodzenia 2002-2001)
• JM2 – chłopcy 17-18 lat (rok urodzenia 2000 – 1999)

OPEN AMATOR: 1 OKRĄŻENIE
KO1 - kobiety 19-35 lat
KO2 - kobiety 36-99 lat (rok urodzenia 1981 – ...)
MO1 - mężczyźni 19-35 lat
MO2 - mężczyźni 36-99 lat (rok urodzenia 1981 – ...)

PRO: 2 OKRĄŻENIA
• K1 – kobiety 19-35 lat (rok urodzenia 1998 – 1982)
• K2 – kobiety 36-49 lat (rok urodzenia 1981 – 1968)
• K3 – kobiety powyżej 50 lat (rok urodzenia od 1967)

• M1 – mężczyźni 19-35 lat (rok urodzenia 1998 – 1982)
• M2 – mężczyźni 36-49 lat (rok urodzenia 1981 – 1968)
• M3 – mężczyźni powyżej 50 lat (rok urodzenia od 1967)

Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla Samorządowców oraz najszybszego mieszkańca Zamysłowa. Klasyfikacje będą prowadzone z podziałem na płeć i kategorie w zależności od okrążeni.
Wyścig dziecięcy na osobnej trasie
12. Dystanse
BIKE RACE ZAMYSŁÓW odbywa się na trasie pętli. Ilość okrążeni zależna jest od kategorii.
13. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).
14. Klasyfikacja
Klasyfikacja indywidualna BIKE RACE ZAMYSŁÓW będzie przeprowadzona na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Osobną klasyfikację będzie stanowić klasyfikacja dziecięca i samorządowców.
15. Trofea i nagrody
a) Zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu zawodów.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.
16. Kary
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut,
• dyskwalifikacja.
b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym BIKE RACE ZAMYSŁÓW
17. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 30 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie można składać protesty pisemnie tylko po uiszczeniu kaucji wysokości 50 zł (na konto bankowe Organizatora).
b) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.
18. Informacje dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej fanpage Dzielnica Zamysłów Rybnik).
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie.
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU