Radomski Bieg WOŚP

Radom - Zalew Borki
10.01.2015

Status zawodów

Wyniki oficjalne / wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

84

Nazwa zawodów

Radomski Bieg WOŚP

Lokalizacja

Radom - Zalew Borki

Start

10.01.2015 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.radombiega.pl

Ograniczenie wiekowe

15 lat

Organizator

zawody@radombiega.pl

E-mail organizatora

Telefon organizatora

-

Klasyfikacje

Biegi

Dystans

42 km

Płeć

K,M

Wiek

15-100

Uczestników

84


Udział bezpłatny

Hasło 23. Fi­nału WOŚP „Dla pod­trzy­mania wy­so­kich stan­dardów le­czenia dzieci na od­dzia­łach pe­dia­trycz­nych i on­ko­lo­gicz­nych oraz dla godnej opieki me­dycznej seniorów”przyświecać bę­dzie in­au­gu­racji se­zonu bie­go­wego ra­dom­skich bie­gaczy. W so­botę 10-​go stycznia, bez względu na po­godę bie­gamy nad za­lewem Borki. Im­preza ma cha­rakter spo­tkania ko­le­żeń­skiego. Biegać bę­dziemy z za­cho­wa­niem pew­nych reguł na­da­ją­cych spo­tkaniu cha­rakter spor­towy — po­miar czasu, nu­mery star­towe, kla­sy­fi­kacja, me­dale, pu­chary. Jed­no­cze­śnie bę­dzie dużo swo­body — brak opłaty star­towej, do­wolny dy­stans, do­wolna go­dzina startu. Pierwsi za­wod­nicy wy­star­tują o godz. 11.00. Na trasę mo­żemy wy­ru­szać rów­nież póź­niej – o każdej pełnej go­dzinie, a więc o 12.00; 13.00 ; 14.00 i o 15.00. Kończymy bie­ganie o godz. 16.00. Dy­stans od 4,2195 km do 42,195 km. Trasa – jak dla IX Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Start i meta – ośrodek MOSiR nad za­lewem Borki. Kla­sy­fi­kacje – ge­ne­ralna ko­biet i męż­czyzn oraz ka­te­goria dzieci – mło­dzież (0÷14 lat) O ko­lej­ności de­cy­duje po­ko­nany dy­stans i uzy­skany czas. Za­miast opłaty star­towej bę­dziemy zbierać datki fi­nan­sowe do puszki, a uzy­skany do­chód prze­ka­żemy, jak co­rocznie w dniu na­stępnym szta­bowi or­ga­ni­za­cyj­nemu WOŚP w Je­dlni Letnisko.

Wo­lon­ta­riusze i spon­sorzy z tej wła­śnie gminy, od wielu lat nie­za­wodnie i w sposób zna­czący wspo­ma­gają or­ga­ni­zację ra­dom­skich im­prez bie­go­wych i jest to nasze po­dzię­ko­wanie. So­botnia im­preza jest or­ga­ni­zo­wana dla WOŚP przez bie­gaczy, którzy już wie­lo­krotnie po­ka­zali , ze nie są obo­jętni na po­trzeby in­nych ludzi.

Za­pew­niamy — go­rącą her­batkę, kawę, zimne na­poje, roz­pa­lony grill i dobrą at­mos­ferę. Reszta na­leży do Was – kieł­baski, placek i inne sma­ko­łyki, mile widziane.

W Je­dlni Let­nisku po­bie­gniemy rów­nież w Biegu WOŚP, na który przy okazji za­pra­szamy w imieniu or­ga­ni­za­torów. Uczest­nicy po­biegną na dwóch dy­stan­sach — w ko­le­żeń­skim biegu ra­dości (ok.2 km), lub w biegu open (5 km). Start i meta znaj­dują się przy ZSO . Za­pisy roz­poczną się od go­dziny 14.00. Start wspólny obu biegów na­stąpi o godz. 15.00. Wszyscy uczest­nicy otrzy­mają oko­licz­no­ściowe ko­szulki i me­dale. A po biegu – tra­dy­cyjny grill.

Do zo­ba­czenia na starcie!

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU