II JAWORZNICKI BIEG IM. ROTMISTRZA W. PILECKIEGO

Jaworzno, Polska
20.05.2018

Lista startowa Regulamin

Status zawodów

Rejestracja otwarta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Dostępne miejsca

271 / 300

Nazwa zawodów

II JAWORZNICKI BIEG IM. ROTMISTRZA W. PILECKIEGO

Lokalizacja

Jaworzno, Polska

Start

20.05.2018 13:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

1

Organizator

Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

E-mail organizatora

mat.musial@vp.pl

Telefon organizatora

532132638

Klasyfikacje

Brawurowa ucieczka - 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

7


Opłaty

do 17.05.2018

40.00 zł

Ostatnia szarża - 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

22


Opłaty

do 17.05.2018

40.00 zł

Bieg Małego Kawalerzysty

Płeć

K,M

Wiek

1-13

Uczestników

0


Opłaty

do 17.05.2018

10.00 zł

JAWORZNICKIE GRAND PRIX BIEGÓW PATRIOTYCZNYCH - 2018
vol.1
II JAWORZNICKI BIEG IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO


I. ORGANIZAOTRZY

Organizatorem biegu i całego cyklu Jaworznickiego Grand Prix Biegów Patriotycznych jest Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

Partnerami przedsięwzięcia są:
-Tauron Wytwarzanie
-Alfa Projekt Instalacje
-Auto Fiko - transport, kontrola pojazdów
-Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

II. CEL:
• Oddanie hołdu i popularyzacja postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego
• Promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej
• Popularyzacja biegania jako prostej i łatwo dostępnej dla człowieka formuły uprawiania sportu
• Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia
• Służba mieszkańcom Jaworzna poprzez atrakcyjną paletę wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych etc.

III. TERMIN I MIEJSCE:
• 20 maja 2018 r.
• Park Podłęże w Jaworznie
- Biuro Zawodów mieści się obok ul. Ławczanej i Skyteparku

IV. DYSTANS:
• I. Bieg pn. ,,Brawurowa ucieczka" — dystans 5 000 m

• II. Bieg pn. ,,Ostatnia szarża" —dystans 10 000 m

• Bieg dla dzieci pn. ,,Bieg Małego Kawalerzysty" — dystans 600 m

V. TRASA BIEGU:
Start i meta — Park Podłęże
(za skyteparkiem)

• I i II bieg — Głównym traktem leśnym w lesie na Podłężu oraz alejkami Parku Podłęże
- 5 000 m (1 pętla)
- 10 000 m (2 pętle)
• Bieg dla dzieci — Alejkami Parku Podłęże przy Skyteparku


VI. PROGRAM ZAWODÓW:

Niedziela, 20.05.2018 r., godz. 10.00 – otwarcie biura zawodów - rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych na terenie Parku Podłęże.


I. Bieg na dystansie 5 000 m pn. ,,Brawurowa ucieczka"

• godz. 12.30– Zamknięcie listy startujących w biegu na dystansie 5 000 m
pn. ,,Brawurowa ucieczka"
• godz. 13.00 – Start biegu biegu na dystansie 5 000 m
pn. ,, Brawurowa ucieczka"


Bieg dla dzieci na dystansie 600 m pn. ,,Bieg Małego Kawalerzysty"

• godz. 13.45 – Zamknięcie listy startujących w biegu dla dzieci na dystansie 600 m
• godz. 14.15 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m

II. Bieg pn. na dystansie 10 000 m pn. ,,Ostatnia szarża"

• godz. 14.30– Zamknięcie listy startujących w biegu na dystansie 10 000 m
pn. ,,Ostatnia Szarża"
• godz. 15.00 – Start biegu na dystansie 10 000 m
pn. ,,Ostatnia Szarża"

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wszystkich biegów
- Biegowi towarzyszy Festyn Rodzinny ,,Majówka na Podłężu", który gwarantuje moc atrakcji w trakcie oczekiwania na dekorację

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
• Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów:
- Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, agrafki, bon na napój i posiłek regeneracyjny
- Pamiątkowy medal dla każdego z uczestników.
- Puchar oraz nagrody rzeczowe dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii
- Ubezpieczenie dla wszystkich zawodników
- Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, świadczone przez wykwalifikowanych ratowników
UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione świadczenia są gwarantowane i nie ulegną zmianie.


VII. KLASYFIKACJA i NAGORDY.

-Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet oraz kategorii dzieci.

-Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych nagród oraz świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione nagrody są gwarantowane i nie ulegną zmianie.

VIII. UCZESTNICTWO.
• Prawo startu w biegu mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu). Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

• Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).

• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

• Młodzież poniżej 16 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica „Zgody rodzica do udziału dziecka w biegu na ..." podpisanej podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów

• Osoby niepełnoletnie pow. 16 roku życia, są zobowiązane są do przedstawienia podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

• Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów. Obowiązuje limit 300 uczestników.

• Zawodnicy zgłaszający się poza limitem mogą wystartować w biegu, natomiast organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

• Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

• Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy.

· Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

· Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu (zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie).

· Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.

· Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

· Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

· Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami i przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

· Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

· Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.

· Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
· Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.

· W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU