„Królowie u bram Aniołów“

Piasek, Polska
06.01.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

656

Nazwa zawodów

„Królowie u bram Aniołów“

Lokalizacja

Piasek, Polska

Start

06.01.2018 13:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

14

Organizator

PSONI Koło w Pszczynie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie

E-mail organizatora

tomciopol@onet.eu

Telefon organizatora

609568567

Klasyfikacje

Nordic Walking 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-100

Uczestników

31


Opłaty

do 04.01.2018

20.00 zł

Bieg 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-100

Uczestników

233


Opłaty

do 04.01.2018

20.00 zł

Bieg 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-100

Uczestników

289


Opłaty

do 04.01.2018

20.00 zł

Nordic Walking 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-100

Uczestników

86


Opłaty

do 04.01.2018

20.00 zł

Rolkarze 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-100

Uczestników

16


Opłaty

do 04.01.2018

20.00 zł

Wózki 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-100

Uczestników

1


Opłaty

do 04.01.2018

20.00 zł

Regulamin biegu „Królowie u bram Aniołów“
w Piasku

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu są PSONI Koło w Pszczynie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Przedstawicielami organizatorów są Tomasz Bratek i Jacek Kotajny.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg „Królowie u bram Aniołów“ odbędzie się 6 stycznia 2018 roku. Start biegu o godz. 13.00 w Piasku.
2. Start i meta biegu nastąpi w okolicach budynku „Domu Kulejących Aniołów“ w Piasku przy ulicy Dworcowej.
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w rejonie startu biegu od godziny 11.00 do 12.50. Osoby zgłoszone wcześniej przez Internet, które dokonały opłaty startowej będą mogły odebrać pakiet startowy z chipem w dniu biegu do godziny 12:50. Osoby chcące dokonać zapisu do biegu w dniu zawodów będą miały taka mozliwość do godziny 12:40. Po tej godzinie nie będzie możliwości zapisania się na bieg. Możliwy będzie wyłącznie odbiór pakietu startowego.
4. Dekoracja zwycięzców odbędzie się na mecie biegu o godzinie 14.30 lub po zakończeniu biegu przez wszystkich jego uczestników.

III. TRASA

1. Długość trasy – 5 lub 10 km, bez atestu.
2. Trasę należy pokonać w czasie do 1,5 godziny tj. do godziny 14.30.
3. Trasa będzie miała oznaczone kilometry od 1 do 10

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia 6 stycznia 2018 r.
2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 6 stycznia 2018 r. ukończą 14 lat.
W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika zgody na uczestnictwo w biegu (zgodę należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego).
3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip zwrotny, który należy zwrócić po przebiegnięciu dystansu. Właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14.30 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń Policji, wolontariuszy oraz osób działających w imieniu Organizatora.
9. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 500 zawodników.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu "Królowie u bram Aniołów" dokonywać można na stronie https://dostartu.pl/krolowie-u-bram-aniolow-v1999.pl.html lub wypełniając formularz, do którego dostęp będzie poprzez strony: www.personalbest.pl , www.dostartu.pl oraz www.maratonypolskie.pl.
3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej) przez platformę z zapisami lub na rachunek bankowy 05 1870 1045 2078 1001 9156 0001 (Nest Bank) wpisując jako tytuł wpłaty: imię, nazwisko, klasyfikację, bieg "Królowie u bram Aniołów".
4. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych wraz z chipami będzie odbywało się w Biurze Zawodów do godziny 12:50.
5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu "Królowie u bram Aniołów" oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
6. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu.
7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego przez inną osobę po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru od osoby, która prawidłowo dokonała zgłoszenia w biegu.
8. Opłata startowa wynosi:
20 zł - przelewem do dnia 04.01.2018 r. do godziny 12:00;
30 zł – wpłata gotówki w dniu zawodów w godzinach 11:00 do 12:50, pod warunkiem, że limit uczestników nie zostanie przekroczony w trakcie zgłoszeń internetowych; prosi się o dysponowanie odliczoną kwotą w przypadku opłaty w Biurze Zawodów
9. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej.
10. Z opłaty startowej zwolnieni są:
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- zawodnicy powyżej 60. roku życia - na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
11. Opłata startowa
a. raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator lub siła wyższa.
b. opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.
d. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 06.01.2018r. do godziny 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku.
e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 06.01.2018 r. nie będą uznawane.

VI. KLASYFIKACJA

W Biegu na 5 oraz na 10 kilometrów prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn wśród biegaczy.
W przypadku startu zawodników na rolkach, wózkach inwalidzkich lub Nordic Walking prowadzone będą odrębne klasyfikacje.

Klasyfikacja - biegacze (Dystans – 5km; Dystans – 10 km)
Klasyfikacja Nordic Walking (Dystans – 5km; Dystans – 10 km)
Klasyfikacja rolkarzy (Dystans – 5km)
Klasyfikacja wózkarzy (Dystans – 5km)

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkę uczestnictwa.
2. Pamiątkowe nagrody otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansach 5km i 10 km wśród biegaczy a także zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii Nordic Walking na dystansach 5 km i 10 km oraz zwycięzcy klasyfikacji rolkarzy i wózkarzy.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt znajdowały się będą na terenie obiektu "Dom Kulejących Aniołów" w Piasku przy ulicy Dworcowej.
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejka z numerem otrzymanym w pakiecie startowym.
3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 06.01.2018 r. od godz. 11:00 do 15:00.
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
Uwaga: Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy + agrafki,
- napoje oraz posiłek po biegu
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
6. Trasa biegu będzie oznakowana.
7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
8. Parkingi do pozostawienia pojazdów uczestników biegu znajdują się w okolicy Kościoła NSPJ w Piasku przy ulicy Dworcowej a także w rejonie Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku przy ulicy Szkolnej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU