Lysecka Piątka

Lyski, Polska
29.09.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

93

Nazwa zawodów

Lysecka Piątka

Lokalizacja

Lyski, Polska

Start

29.09.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.lyski.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Urząd Gminy w Lyskach

E-mail organizatora

kancelaria@lyski.pl

Telefon organizatora

324300043

Klasyfikacje

Lysecka Piątka

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

93


Udział bezpłatny

Regulamin
LYSECKIEJ PIĄTKI
I. ORGANIZATOR
II. Gmina Lyski, 44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a, tel.: (32) 430 00 43, http://www.lyski.pl/, e-mail: kancelaria@lyski.pl

Opis projektu
W ramach projektu pn. „Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice” zostaną przeprowadzone dwie imprezy biegowe wraz z zajęciami przygotowawczymi. Pierwsza impreza odbędzie się w 2018 r. w Lyskach, druga w 2019 r. w Darkovicach. Treningi będą odbywać się w Lyskach (30 godzin) i Darkovicach (10 godz.) w terminach podanych przez Organizatora.
III. CEL
Celem biegu jest zintensyfikowanie poziomu współpracy w obszarze sportu i rekreacji na terenach gmin Lyski i Darkovice. Celami szczegółowymi będą natomiast: promowanie idei współpracy transgranicznej, zdrowego trybu życia, zintensyfikowanie integracji społeczności obu gmin, zachęcanie do aktywności społecznej i sportowej, promowanie nieformalnych grup rekreacyjnych i sportowych. Celem biegu jest również zwiększenie motywacji do podejmowania aktywnych form działania w czasie wolnym przez osoby w każdym wieku i zachęta do zmiany stylu życia
IV. TERMIN I MIEJSCE
Biuro zawodów: Urząd Gminy w Lyskach (ul. Dworcowa 1a)
Termin: 29 września 2018 (sobota).
Dystans: 5 km (trasa bez atestu).
V. TRASA BIEGU
Dystans: 5 km (trasa bez atestu). Nawierzchnia mieszana (asfalt, nieutwardzona), teren zróżnicowany.
Dokładna trasa wraz z mapą zostanie upubliczniona na stronie internetowej Gminy Lyski www.lyski.pl.
Ze względu na układ komunikacyjny obowiązuje limit pokonania trasy: 5km/ 1 godzina Zawodnik, który nie zmieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal. Bieg odbędzie się częściowo w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika.
Trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm i strzałek kierunkowych w newralgicznych punktach (skrzyżowaniach).

Start i meta: ul. Dworcowa 4, kompleks sportowy „Orlik” w Lyskach
VI. BIEGI TOWARZYSZĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dzieci do 6 roku życia (roczniki 2012 i młodsze - kat. D1) – dystans: 200 m
7-8 lat (roczniki 2010-2011 – kat. D2) – 400 m
9-10 lat (roczniki 2008-2009 – kat. D3) – 600 m
11-13 lat (roczniki 2005-2007 – kat. D4) – 800 m
14-16 lat (roczniki 2002-2004 – kat. D5) – 1 000 m

Wszystkie biegi odbywają się osobno według programu biegów (patrz poz. VI.).
Dziewczęta i chłopcy z tej samej kategorii wiekowej startują razem.
W kategorii D1 dzieci mogą biec z opiekunem.
VII. PROGRAM IMPREZY

9:00-10:30 – biuro zawodów
11.00 – start główny (5 km)
11:45 – zakończenie biegu głównego
12:00 – rozpoczęcie zapisów do biegów dzieci
12.10 – bieg dzieci na dystansie 200 m (kat. D1)
12.20 – bieg dzieci na dystansie 400 m (kat. D2)
12.30 – bieg dzieci na dystansie 600 m (kat. D3)
12.40 – bieg dzieci na dystansie 800 m (kat. D4)
12.50 – bieg młodzieży na dystansie 1 000 m (kat. D5)
13:00 – rozpoczęcie dekoracji
13:30 – zakończenie imprezy
VIII. UCZESTNICY
W biegu uczestniczą osoby, które zgłosiły się za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej na stronie www.lyski.pl lub w biurze zawodów.
Niepełnoletni uczestnicy startujący w biegach muszą przedłożyć organizatorowi zgodę opiekuna. W biegu głównym (5 km) starują zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu imprezy ukończyli 16. rok życia, a w biegach towarzyszących startują według roku urodzenia. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując zgłoszenie do biegu, co jest także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Każdy zawodnik biegu głównego otrzyma indywidualny numer startowy, który jest podstawą ostatecznej klasyfikacji.
Uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w biegu. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie.
W trakcie trwania projektu w celu przygotowania się do zawodów zostaną dodatkowo zorganizowane treningi dla wszystkich chętnych mieszkańców Gmin Lyski i Darkovice. Treningi są bezpłatne, warunki uczestnictwa w treningach, zapisy, harmonogram i miejsce zajęć zostanie upubliczniony na stronie www.lyski.pl.
Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegu i udziału w treningach.
Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: wnoszenie przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników; środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń trenera i organizatorów, w uzasadnionych przypadkach na ich polecenie jest obowiązany opuścić zajęcia.
IX. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny do dnia 28 września 2018 roku zamieszczony na stronie www.lyski.pl. Wśród uczestników biegu zostaną rozdysponowane materiały promocyjne.
Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących
W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z listami startowymi.
Zapisy na biegi dla dzieci i młodzieży są przyjmowane jedynie w dniu imprezy od 12:00 do startu poszczególnego biegu.
Uczestnictwo we wszystkich biegach jest bezpłatne.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 29 września 2018 roku. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia, ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej. Podczas weryfikacji Uczestnik musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wizerunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu.
X. KLASYFIKACJE
We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet/dziewcząt i mężczyzn/chłopców. Dodatkowo w biegu głównym będzie klasyfikacja wiekowa.
XI. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy biegów dostaną medale pamiątkowe, a pierwsza trójka każdego z biegu otrzyma dyplom i puchar.

XII. UBEZPIECZENIE.
Bieg ubezpiecza Organizator oraz dodatkowo uczestników – tylko NNW. W pozostałych przypadkach Uczestnikom doradza się zakupienie dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli uznają to za konieczne.
XIII. LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator w trakcie procesu zgłoszeń uczestników zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby startujących ze względów organizacyjnych.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany wybranej uprzednio trasy.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Organizator nie przewiduje wydłużenia godzin pracy biura biegu – uczestnik jest zobowiązany zaplanować czas przybycia, tak aby dopełnić wymaganych formalności
Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.lyski.pl.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

Załącznik nr 1 do regulaminu Lyseckiej Piątki

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wizerunku w celu realizacji czynności związanych z uczestnictwem w projekcie pn. „Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice”.


…...........................................…..........
(czytelny podpis)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lyski z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a, 44-295 Lyski, tel. +48 32 430 00 51, faks +48 32 430 00 31,
e-mail: kancelaria@lyski.pl
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: iodo@lyski.pl
• pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Lyski określonych przepisami prawa,
w szczególności w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
I. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
II. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

XIV.A.1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
XIV.A.2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU