II JAWORZNICKI BIEG IM. ROTMISTRZA W. PILECKIEGO

Jaworzno, Polska
20.05.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

89

Nazwa zawodów

II JAWORZNICKI BIEG IM. ROTMISTRZA W. PILECKIEGO

Lokalizacja

Jaworzno, Polska

Start

20.05.2018 13:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

1

Organizator

Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

E-mail organizatora

mat.musial@vp.pl

Telefon organizatora

532132638

UWAGA

Szanowni Państwo! Zmiana godziny biegu na 5 km!

Biegi na dystansach 5 km i 10 km odbędą się ze STARTU WSPÓLNEGO!

O godz. 15 00 !!!

Prosimy o wybaczenie tym, którym skomplikowaliśmy nieco plan tego dnia lecz zmiana podyktowana jest troską o dobro zawodników i zawodów!

GODZ. 15 00 START BIEGU NA 5 KM i 10 KM ZE STARTU WSPÓLNEGO

5 KM - 1 pętla

10 KM - 2 pętle

BIURO ZAWODÓW - CZYNNE OD GODZ. 12 00 !!!

Klasyfikacje

Brawurowa ucieczka - 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

29


Opłaty

do 17.05.2018

40.00 zł

Ostatnia szarża - 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

53


Opłaty

do 17.05.2018

40.00 zł

Bieg Małego Kawalerzysty

Płeć

K,M

Wiek

1-13

Uczestników

7


Opłaty

do 17.05.2018

10.00 zł

JAWORZNICKIE GRAND PRIX BIEGÓW PATRIOTYCZNYCH - 2018
vol.1
II JAWORZNICKI BIEG IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO


I. ORGANIZAOTRZY

Organizatorem biegu i całego cyklu Jaworznickiego Grand Prix Biegów Patriotycznych jest Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

Partnerami przedsięwzięcia są:
-Tauron Wytwarzanie
-Alfa Projekt Instalacje
-Auto Fiko - transport, kontrola pojazdów
-Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

II. CEL:
• Oddanie hołdu i popularyzacja postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego
• Promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej
• Popularyzacja biegania jako prostej i łatwo dostępnej dla człowieka formuły uprawiania sportu
• Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia
• Służba mieszkańcom Jaworzna poprzez atrakcyjną paletę wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych etc.

III. TERMIN I MIEJSCE:
• 20 maja 2018 r.
• Park Podłęże w Jaworznie
- Biuro Zawodów mieści się obok ul. Ławczanej i Skyteparku

IV. DYSTANS:
• I. Bieg pn. ,,Brawurowa ucieczka" — dystans 5 000 m

• II. Bieg pn. ,,Ostatnia szarża" —dystans 10 000 m

• Bieg dla dzieci pn. ,,Bieg Małego Kawalerzysty" — dystans 600 m

V. TRASA BIEGU:
Start i meta — Park Podłęże
(za skyteparkiem)

• I i II bieg — Głównym traktem leśnym w lesie na Podłężu oraz alejkami Parku Podłęże
- 5 000 m (1 pętla)
- 10 000 m (2 pętle)
• Bieg dla dzieci — Alejkami Parku Podłęże przy Skyteparku


VI. PROGRAM ZAWODÓW:

Niedziela, 20.05.2018 r., godz. 12.00 – otwarcie biura zawodów - rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych na terenie Parku Podłęże.

ZAAKTUALIZOWANY PLAN CAŁYCH ZAWODÓW:

Biuro zawodów czynne od godz. 12 00

Bieg dla dzieci na dystansie 600 m pn. ,,Bieg Małego Kawalerzysty"

• godz. 13.45 – Zamknięcie listy startujących w biegu dla dzieci na dystansie 600 m
• godz. 14.15 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m

Bieg na dystansie 10 000 i 5 000 m, ze startu wspólnego

• godz. 14.30– Zamknięcie listy startujących w biegach na dystansie 5 000 m i 10 000 m
• godz. 15.00 – Start biegu na dystansie 5 000 m i 10 000 m

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wszystkich biegów
- Biegowi towarzyszy Festyn Rodzinny ,,Majówka na Podłężu", który gwarantuje moc atrakcji w trakcie oczekiwania na dekorację

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
• Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów:
- Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, agrafki, bon na napój i posiłek regeneracyjny
- Pamiątkowy medal dla każdego z uczestników.
- Puchar oraz nagrody rzeczowe dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii
- Ubezpieczenie dla wszystkich zawodników
- Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, świadczone przez wykwalifikowanych ratowników
UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione świadczenia są gwarantowane i nie ulegną zmianie.


VII. KLASYFIKACJA i NAGORDY.

-Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet oraz kategorii dzieci.

-Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych nagród oraz świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione nagrody są gwarantowane i nie ulegną zmianie.

VIII. UCZESTNICTWO.
• Prawo startu w biegu mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu). Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

• Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).

• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

• Młodzież poniżej 16 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica „Zgody rodzica do udziału dziecka w biegu na ..." podpisanej podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów

• Osoby niepełnoletnie pow. 16 roku życia, są zobowiązane są do przedstawienia podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

• Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów. Obowiązuje limit 300 uczestników.

• Zawodnicy zgłaszający się poza limitem mogą wystartować w biegu, natomiast organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

• Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

• Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy.

· Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

· Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu (zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie).

· Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.

· Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

· Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

· Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami i przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

· Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

· Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.

· Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
· Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.

· W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU