II CROSS ROWEROWY W PARZYMIECHACH

Parzymiechy, Polska
21.09.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

62

Nazwa zawodów

II CROSS ROWEROWY W PARZYMIECHACH

Lokalizacja

Parzymiechy, Polska

Start

21.09.2019 14:00

Kategoria zawodów

MTB

Strona zawodów

https://www.facebook.com/biegjesiennyparzymiechy/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Ognisko TKKF „Zryw”

E-mail organizatora

kontakt@kolorowesny.eu

Telefon organizatora

692587252

UWAGA

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00 do 12.50 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).

Klasyfikacje

Dystans 29km

Dystans

29 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

47


Opłaty

pierwszych 100

40.00 zł

pozostałych 20

50.00 zł

Emeryci dystans 29km

Dystans

29 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

6


Opłaty

pierwszych 20

20.00 zł

pozostałych 0

25.00 zł

Mieszkańcy Gminy Lipie 29km

Dystans

29 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

9


Udział bezpłatny

1. TERMIN I MIEJSCE:
II Cross rowerowy odbędzie sie 21.09.2019r. (sobota) w Parzymiechach.
Start i meta - boisko sportowe ,Sokół” (ul: Kasztanowa 5) w Parzymiechach.
Start crossu- godz.14.00.

2. CELE:
–popularyzacja i upowszechnianie wypraw rowerowych jako zdrowej formy sportu i wypoczynku,
–poznawanie walorów malowniczych lasów i pól w Parzymiechach,
–zdrowa rywalizacja i sprawdzenie swoich sił w jeździe na rowerze w trudnych warunkach terenowych

3. PRZEBIEG TRASY: 29 km drogami polnymi i leśnymi

4. ORGANIZATOR:
Ognisko TKKF „ ZRYW” w Parzymiechach, Urząd Gminy w Lipiu, GOK w Lipiu, OTUA w Parzymiechach.

5. ZASADY UCZESTNICTWA :
– W crossie rowerowym na 29 km ma prawo startu każda osoba, która do dnia 21 września 2019r. ukończy 16lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgody na udział w crossie od rodziców lub prawnych opiekunów.
– Wszyscy zawodnicy startujący w crossie rowerowym muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów na terenie boiska w dniu zawodów w godz. od 12.00 do 13.40. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do rajdu rowerowego będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w rajdzie rowerowym podpisanego własnoręcznie.
– Decyzje lekarza bądź dyrektora crossu dotyczące dopuszczenia do wyścigu rowerowego i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
– Każdy uczestnik wyścigu jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie crossu w zapiętym kasku sztywnym z zachowaniem szczególnej ostrożności w poruszaniu się rowerem w grupie. Rywalizacja ma się tak odbywać, aby siebie lub innych zawodników nie narażać na niebezpieczeństwo doznania wypadku. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją.
– Uczestnicy imprezy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– Wyposażenie obowiązkowe: sprawny rower umożliwiający bezpieczne pokonanie crossowej trasy , kask sztywny, odzież sportowa do jazdy rowerem w terenie.
– Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem chipów jednorazowych, bezzwrotnych, umieszczonych w numerze startowym lub zwrotnych (chip należy oddać bezpośrednio po zakończonym wyścigu).
– Klasyfikacja w/g czasu netto –start w odstępach czasowych.
– Numer startowy zawodnika montujemy na rowerze w widocznym miejscu.
– Sędzia Główny i Dyrektor Crossu Rowerowego mogą nie dopuścić zawodników do wyścigu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
–Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem crossu rowerowego i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu crossu.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów.
– Zapisy na cross poprzez formularz elektroniczny. Zapisy w dniu wyścigu możliwe wyłącznie gdy nie zostanie osiągnięty limit w zapisach elektronicznych.

6. LIMIT CZASU:
– Limit czasu na crossie rowerowym o długości 29 km - dwie godziny i piętnaście minut (2h 15min).
– Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą wyścigu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i oddania go do organizatora. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
– Zamknięcie linii mety o godz.16.15.
– Będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu przez firmę: ZmierzymyCzas.pl.
– Cross rowerowy poprowadzi sędzia na quadzie lub innym pojeździe mechanicznym.
–Koniec stawki zamykał będzie również pojazd sędziowski.

7. PUNKTY : MEDYCZNY, ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA
I ROWEROWY zlokalizowane będą wyłącznie na boisku sportowym ,,Sokół” w Parzymiechach.

8. KLASYFIKACJA:
– Generalna kobiet ( 3 pierwsze miejsca) i mężczyzn ( 3 pierwsze miejsca)
– Klasyfikacja kobiet i mężczyzn z terenu gminy Lipie ( 3 pierwsze miejsca kobiet i 3 pierwsze miejsca mężczyzn ).
– Klasyfikacja kategorii wiekowych;
M1, K1 – 18-30 lat
M2, K2- 31-40 lat
M3, K3- 41-51 lat
M4, K4 -51-60 lat
M5, K5- powyżej 60 lat

9. NAGRODY:
• Open - puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.
• Kategorie wiekowe- puchary, medale oraz upominki.
– Gmina Lipie -puchary, medale oraz upominki.
• Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy nabędą prawo udziału w konkursie/loterii (pod warunkiem wrzucenia do urny losu oraz osobistym uczestnictwie w losowaniu, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe). Konkurs po zakończeniu wszystkich dekoracji.

10. ZGŁOSZENIA:
– Biuro Organizacyjne: II Cross Rowerowy w Parzymiechach, ul. Kasztanowa 5 . Zgłoszenia przyjmowane są: przez Internet na stronie Zmierzymyczas.pl do dnia 12.09.2019r. do godz.22:00 lub do dnia, w którym zapisy zostaną zakończone, lub w dniu wyścigu 21.09.2019 r. do godz.13.40. pod warunkiem nie osiągnięcia limitu w zapisach elektronicznych.
–Opłata startowa wynosi: 40 złotych - dla pierwszych 100 zawodników (1 - 100), 50 złotych - dla kolejnych 100 zawodników (100-200), 60 złotych dla osób dokonujących zapisu w Biurze zawodów (pod warunkiem nie osiągnięcia limitu 200 rowerzystów w zapisach elektronicznych).
• Zawodnicy, którzy startowali w pierwszej edycji crossu są zwolnieni z opłaty wpisowej. Warunkiem udziału w crossie jest nieprzekroczenie limitu 200 zawodników.
• .Wpłatę należy kierować poprzez system płatności elektronicznych www.zmierzymyczas.pl Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.

– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu innemu uczestnikowi
– Uczestnik, który zapisze się na cross, a nie dokona wymaganej wpłaty na konto organizatora w ciągu 7 dni, zostanie automatycznie skreślony z listy startowej.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem jej dokonania po zamknięciu zapisów do wyścigu.
– W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: piękny medal zaprojektowany specjalnie na cross, numer startowy, pakiet z upominkami od sponsorów, wodę, posiłek regeneracyjny.
– Wydawanie numerów startowych oraz materiałów odbywać się będzie w oznaczonych punktach w dniu 21.09. 2019 r. od godz. 12.00 do godz.13.40.
– W wyścigu rowerowym wziąć może udział maksymalnie 200 zawodników.
• O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą wpisowe.
• Nasz serwis fotograficzny będzie sukcesywnie zamieszczal obszerne relacje zdjęciowe i filmowe z imprezy.
• Zarówno przed startem crossu , jak i po jego zakończeniu organizatorzy przewidują szereg atrakcji ubogacajacych imprezę.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Cross Rowerowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Podczas wyścigu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do rowerów z przodu na kierownicy.
– Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w II Crossie Rowerowym w Parzymiechach w dniu 21.09.2019r. i nie mogą oni wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
– Po upływie limitu czasu wyścigu (tj. 2 godziny 15 min) każdy zawodnik przebywający na trasie jest traktowany jak zwykły uczestnik ruchu drogowego.
– Dyrektor crossu rowerowego zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
– Wszelkie kwestie sporne dotyczące II Crossu w Parzymiechach rozstrzyga Sędzia Główny lub Organizator Zawadów, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
– Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu wyścigu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
– Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów.Dyrektor crossu rowerowego:
Marcin Krystek
tel.692 587 252
e-mail: krysteklm@op.pl

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU