V BIEG SOŁECKI LUBOMIA 2019

Lubomia, Polska
09.06.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

85

Nazwa zawodów

V BIEG SOŁECKI LUBOMIA 2019

Lokalizacja

Lubomia, Polska

Start

09.06.2019 18:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Gmina Lubomia, Dystans cLubomia

E-mail organizatora

Telefon organizatora

789086870

Klasyfikacje

Bieg Główny 6 km

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

51


Opłaty

do 06.06.2019

35.00 zł

Bieg Główny Mieszkaniec Gminy Lubomia

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

34


Opłaty

do 06.06.2019

20.00 zł

REGULAMIN BIEGU
V BIEG SOŁECKI – LUBOMIA 2019

CEL IMPREZY
- propagowanie sportu i aktywności fizycznej
- promocja Gminy Lubomia
- popularyzacja biegów
ORGANIZATORZY
- Sołtys oraz Rada Sołecka Lubomia wraz z Klubem Dystans cLubomia
TERMIN I MIEJSCE
- 09 czerwiec 2019 ( niedziela )
- biuro zawodów: boisko treningowe LKS Silesia Lubomia, wjazd (brama główna) od ul. Juliusza Słowackiego, 44-360 Lubomia
- parking: wyznaczony teren w pobliżu boiska
- dojazd również od ul. Parkowej
- BIEG ODBYWA SIĘ W RAMACH FESTYNU SOŁECKIEGO
PROGRAM IMPREZY
- 16:30 weryfikacja zawodników: biuro zawodów – boisko treningowe LKS Silesia Lubomia
- 18:00 START : boisko treningowe LKS Silesia Lubomia
- 19:00 META : boisko treningowe LKS Silesia Lubomia
- 19:15 dekoracja zwycięzców: boisko treningowe LKS Silesia Lubomia
TRASA BIEGU
DYSTANS : 6 km
Trasa biegu : Lubomia
Nawierzchnia: bieg w terenie, droga leśna, droga polna, asfalt, teren pofałdowany
Czołówkę biegu poprowadzi pilot (na rowerze)

UCZESTNICTWO
- ilość miejsc ograniczona - 100 uczestników biegu
- zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
http://zapisy.personalbest.pl/v-bieg-solecki-lubomia-2019-v3275.pl.html

OPŁATA STARTOWA WYNOSI
20 zł – dla członków Klubu oraz mieszkańców Gminy Lubomia
35 zł – pozostali uczestnicy
50 zł _ Opłata w dniu zawodów jeśli będą wolne miejsca!
Opłatę startową należy uiścić bezpośrednio przez elektroniczne płatności.
Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. O kolejności zgłoszeń decyduje data uiszczenia opłaty startowej.
Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 31.05.2019 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń
Telefon kontaktowy : 789086870 Arkadiusz Kubik
- do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat
- osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat, muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu
- w czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, pobrać numer startowy, podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu i akceptują niniejszy regulamin
- każdy zawodnik otrzymuje : medal, talon na napój, posiłek wymieniany za zwrotny numer startowy

KLASYFIKACJE
1. KATEGORIA GENERALNA KOBIET – MIEJSCA I – III
2. KATEGORIA GENERALNA MĘŻCZYZN – MIEJSCA I – III
3. KATEGORIA : MIESZKAŃCY GMINY LUBOMIA I CZŁONKOWIE KLUBU DYSTANS:
- KOBIETY - MIEJSCA - I-V
- MĘŻCZYZNI - MIEJSCA - I-V
W poszczególnych kategoriach:
- miejsca 1 – 3 Nagroda Rzeczowa + PUCHAR
W poszczególnych kategoriach mieszkańcy Gminy Lubomia i CZŁONKOWIE KLUBU DYSTANS
- miejsca 1 – 5 Nagroda Rzeczowa + PUCHAR

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku
do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy
- bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu samochodów i rowerów
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- organizator nie ubezpiecza uczestników biegu
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- wyniki dostępne będę na stronie internetowej Gminy Lubomia oraz na www.personalbest.pl

DANE OSOBOWE
Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie: a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego, b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika, c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, - wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, - zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, - zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych - powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dystans cLubomia
44-360 Lubomia, ul. Adama Mickiewicza 4
b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
f) Uczestnikom przysługują prawa do a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU